Συνδρομητής – Δικαιώματα + Υποχρεώσεις – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Επίπεδο Τιμή  
Basic plan (6 months) 119.00€ τώρα.
Η συνδρομή λήγει μετά από 6 Μήνες.
Επιλογή

← Return to Home

1. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο συνδρομητής;

  • Ο συνδρομητής μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να προβεί σε αγορά ακινήτου **
  • Ο συνδρομητής μπορεί να εκτελεί καθήκοντα αντιπροσώπου**, κατά συνέπεια επιβάλλεται να καθοριστεί η σχέση του με τον ενδιαφερόμενο αγοραστή και να αναφερθεί, π.χ. ‘είμαι ο γιος του ενδιαφερόμενου αγοραστή’, ‘είμαι ο σύζυγος του ενδιαφερόμενου αγοραστή’. Ο αντιπρόσωπος ως φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να κατέχει πιστοποιημένη εξουσιοδότηση ως προς την ιδιότητα του αυτή καθώς και ότι ενεργεί για αγορά ακινήτου.
  • Ο συνδρομητής δυνατόν να είναι ο αντιπρόσωπος νομικού προσώπου (ενδιαφερόμενου αγοραστή), π.χ. Διευθύνων σύμβουλος, οικονομικός διευθυντής, γραμματέας, άλλος υπάλληλος κλπ

** Ο/Η _____________________ ενεργώντας ως αντιπρόσωπος του ________________________ (αναφέρονται ΑΔΤ και των δύο ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο), ενεργώ ως συνδρομητής για την αγορά του ακινήτου.  ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF η πιστοποιημένη και δεόντως χαρτοσημασμένη εξουσιόδοτηση σε περίπτωση που εντέλει ο αντιπρόσωπος (ο συνδρομητής δηλαδή) θα επισκεφθεί το ακίνητο αντί του ενδιαφερόμενου αγοραστή, μαζί με την φόρμα εγγραφής του στο meshiti@meshiti.com

Το κτηματομεσιτικό γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να ακυρώσει συνδρομή αλλά και να μπορεί να επικοινωνήσει με τον συνδρομητή, είτε τηλεφωνικώς, είτε διά μέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στην φόρμα εγγραφής), ή και να επικοινωνήσει με τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, στις περιπτώσεις που:

 • Το γραφείο δεν έχει πεισθεί για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν, ή δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως η ορθότητα των στοιχείων, παρόλο που έχει πληρωθεί η συνδρομή. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας έτσι ώστε να επιλυθεί το θέμα, να γίνει διόρθωση ή επαναφορά της συνδρομής.
 • Τα στοιχεία που καταγράφηκαν στην φόρμα του συνδρομητή ή στην φόρμα του ενδιαφερόμενου αγοραστή, δεν είναι πλήρως συμπληρωμένα.
 • Το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να δει το ακίνητο, δεν είναι συνδρομητής ή δεν δηλώθηκε ως ενδιαφερόμενος αγοραστής από τον συνδρομητή.
 • Πρόσωπο επιθυμεί να επισκεφθεί το ακίνητο, ενώ η συνδρομή του έχει λήξει.
 • Ο συνδρομητής ή/και ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, παραβούν ένα ή περισσότερους από τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής της διαδικασίας προσφορών όπως αναφέρονται στην Πλατφόρμα μας.

Το ποσό πληρωμής της συνδρομής δεν είναι επιστρεπτέο σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των όρων συνδρομής είτε του ποσού πληρωμής της συνδρομής θα γίνει ανάρτηση με την εν λόγω ενημέρωση στην πλατφόρμα, τουλάχιστον 2 μήνες πριν την αλλαγή, στο πεδίο ‘Ανακοινώνσεις’.

2. Πως πληρώνει ο συνδρομητής την εγγραφή, πόσα στοιχίζει και ποια είναι η διάρκεια της συνδρομής;

 • Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά διά μέσου του συστήματος με ταυτόχρονη πληρωμή του οφειλόμενου ποσού εγγραφής (είτε διά μέσου Paypal ή με Βίζα).
 • Το ποσό πληρωμής για την εγγραφή αντιστοιχεί στα €100.00 πλέον 19% ΦΠΑ.
 • Η συνδρομή έχει διάρκεια 6 συνεχόμενους μήνες και αφορά δικαίωμα συμμετοχής προσφοράς σε όλα τα ακίνητα που προωθεί η πλατφόρμα μας κατά την διάρκεια της συνδρομής.

3. Ποια δικαιώματα έχω ως συνδρομητής και ποια τα καθήκοντά μου αλλά και οι υποχρεώσεις μου ως αντιπρόσωπος;

 • Ο συνδρομητής θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε πλήρη περιγραφή των φυσικών και νομικών χαρακτηριστικών του ακινήτου καθώς και σε φωτογραφίες και/ή βίντεο, έτσι ώστε να γνωρίσει το ακίνητο προτού υποβάλει προσφορά. Με αυτό τον τρόπο, του δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για να ενημερωθεί ο ίδιος, αλλά και για να υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αγοραστής είναι άλλος από τον ίδιο.
 • Ο συνδρομητής μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα και / ή για περισσότερα ακίνητα κατά την διάρκεια των 6 μηνών που ισχύει η συνδρομή του.
 • Θα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφορές για να γίνει ο νικητής των προσφορών.
 • Ο συνδρομητής θα πρέπει να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο αγοραστή (εφόσον δεν είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος αγοραστής), ότι θα πρέπει να προβεί σε διαδικασία κράτησης και κατόπιν, σε διαδικασία υπογραφής της συμφωνίας πώλησης, εφόσον είναι ο νικητής της διαδικασίας προσφορών.  Tο ποσό κράτησης για κάθε ακίνητο θα είναι €10,000 , ενώ το ποσό προκαταβολής θα αναγράφεται στην περιγραφή κάθε ακινήτου.
 • O συνδρομητής/ως αντιπρόσωπος, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το κτηματομεσιτικό γραφείο εντός 5 εργάσιμων ημερών αφότου λάβει το μήνυμα διά μέσου της πλατφόρμας, ότι είναι ο νικητής της διαδικασίας προσφορών, για διευθέτηση κράτησης του ακινήτου.

Με την εγγραφή ως συνδρομητής, νοείται και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αναθέτει ταυτόχρονα στο κτηματομεσιτικό γραφείο να του παρέχει:

 • Περιγραφή και/ή φωτογραφίες και/ή βίντεο διά μέσου της πλατφόρμας,
 • Επιτόπια επίσκεψη και υπόδειξη του ακινήτου στις προκαθορισμένες ημερομηνίες που αναγράφονται στην πλατφόρμα (ασχέτως εάν ο ενδιαφερόμενος αποφύγει να το πράξει), ενώ, ο συνδρομητής θεωρείται υπόλογος για την πληρωμή των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών του γραφείου μας, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, ο ίδιος, φυσικό είτε νομικό πρόσωπο ως νικητής / κατακυρωτής, αποφύγει να το πράξει. Ο συνδρομητής συνεπώς είναι υπόλογος, είτε προβεί ο ενδιαφερόμενος αγοραστής σε κράτηση και αγορά του ακινήτου είτε όχι, εντός 2 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του μηνύματος διά μέσου της πλατφόρμας που τον ενημερώνει ότι είναι ο νικητής και καλείται να πληρώσει το ποσό των €1000.00σ πλέον 19% ΦΠΑ, ως υπηρεσίες για τον χρόνο που δαπάνησε το γραφείο.

Το αναφερόμενο ποσό, σε καμία περίπτωση δεν είναι επιστρεπτέο, ενώ θα αποτελεί πληρωμή των κτηματομεσιτικών μας υπηρεσιών που  καλείται να πληρώσει ο ενδιαφερόμενος αγοραστής.

Ο συνδρομητής επιβάλλεται να ενημερώσει τον αγοραστή για τις υποχρεώσεις του που είναι ως εξής:

(Α) Το ποσό Ευρώ 1000.00σ πλέον 19% ΦΠΑ αναφέρεται πιο πάνω κτηματομεσιτικές υπηρεσίες.

(Β) Το ποσό κράτησης θα πληρωθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ο συνδρομητής ενημερώνεται από το σύστημα ως ‘Νικητής’.

(Γ) Το ποσό πληρωμής για την υπογραφή της συμφωνίας πώλησης που θα είναι πληρωτέο εντός 7 εργάσιμων ημερών από την πληρωμή της κράτησης.  (το ποσό αυτό θα αναφέρεται επίσης στην περιγραφή του ακινήτου).

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ώστε θα υποβάλλονται προσφορές αποκλειστικά και μόνο από τους πραγματικά ενδιαφερόμενους και οι οποίοι είναι έτοιμοι πελάτες.

Η μοναδική περίπτωση όπου το ποσό πληρωμής των κτηματομεσιτικών μας υπηρεσιών που είναι πληρωτέο από τον ενδιαφερόμενο αγοραστή θα είναι επιστρεπτέο, ανάγεται σε κώλυμα ολοκλήρωσης της συμφωνίας από μέρους του γραφείου μας και μόνον και δεν θα έχει σε καμία περίπτωση σχέση αν εντέλει προβεί σε αγορά ως νικητής είτε όχι.

Ουσιαστικά, ο συνδρομητής όταν προβαίνει στην διαδικασία υποβολής προσφοράς, νοείται ότι ταυτόχρονα αποδέχεται την πληρωμή των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών του γραφείου μας που ανέρχονται τουλάχιστον σε Ευρώ 1000.00σ πλέον 19% ΦΠΑ.  Σε περίπτωση όπου ο ενδιαφερόμενος αγοραστής αποφύγει την πληρωμή μας, αυτός που θεωρείται υπόλογος, είναι πάντοτε ο συνδρομητής.

Σε περίπτωση αποφυγής πληρωμής των υπηρεσιών μας,  το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την προσφορά, να σταματήσει την συνδρομή, να μην αποδεχθεί την κράτηση του ακινήτου και να λάβει νομικά μέτρα εναντίον του συνδρομητή.

Τα κτηματομεσιτικό γραφείο διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση καθυστέρησης για την υπογραφή της συμφωνίας κράτησης, πέραν των 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που λαμβάνει ο συνδρομητής το μήνυμα ‘ως νικητής’, να επικοινωνήσει με τον αμέσως προηγούμενο προσφοροδότη που είχε υποβάλει μέχρι την ημερομηνία που σταμάτησαν οι προσφορές, έτσι ώστε να προχωρήσει σε αγορά του ακινήτου.

4. Άλλες σημαντικές διευκρινήσεις:

 • Απαγορεύεται η γνωστοποίηση της πώλησης του ακινήτου σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και σε πρόσωπα που δεν είναι συνδρομητές.
 • Το κτηματομεσιτικό γραφείο δεν θα έχει αρμοδιότητα για την ετοιμασία της συμφωνίας κράτησης, ούτε για την συμφωνία πώλησης, παρόλα αυτά μπορούμε να σας προτείνουμε ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο, (στην Λεμεσό ή στην Λευκωσία), ενώ τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται σε πληρωμή εξίσου, των εξόδων ετοιμασίας της συμφωνίας κράτησης καθώς και για την συμφωνία πώλησης.
 • Διευκρινίζεται ότι, το ποσό που θα αναγράφεται ως ‘Ποσό Εκκίνησης’/Starting Price’, δεν θα αποτελεί σε καμία περίπτωση τελικό τίμημα πώλησης αλλά είναι η εκτιμημένη αξία του ακινήτου.
 • Ο κύριος του ακινήτου καθώς και όλοι οι συγκύριοι, αποδέχονται κατά την γραπτή συγκατάθεση τους ότι το ποσό προσφοράς αυξάνεται κατά ……Ευρώ 000.00σ (……χιλιάδες ευρώ), π.χ. Ευρώ 2000.00σ κάθε φορά κατά την διαδικασία προσφορών. Ο κάθε ιδιοκτήτης το ποσό που θα καθορίσει για κάθε ακίνητο ως ποσό αύξησης ανά προσφορά, δυνατόν να διαφέρει και το κτηματομεσιτικό γραφείο θα καθορίζει το ποσό αυτό αναλόγως, με την ανάθεση που θα εξασφαλίσει από τον ιδιοκτήτη.   Σε καμία δε περίπτωση δεν θα καθοριστεί ποσό αύξησης προσφοράς, πέραν των Ευρώ 5000.00σ ακόμα και για ακίνητα μεγάλης αξίας.
 • Ο συνδρομητής και/ή ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, θα έχει την δυνατότητα να επισκεφθεί στην παρουσία του κτηματομεσίτη είτε του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του, το ακίνητο που τον ενδιαφέρει, είτε προτού ξεκινήσει η διαδικασία προσφορών, είτε και κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Δεν θα καθορίζεται παρόλα αυτά επιπλέον επίσκεψη στο ακίνητο από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες που θα αναφέρονται στην περιγραφή του ακινήτου, ακόμα και αν υπάρχει ενδιαφερόμενος, αλλά και δεν θα επιτρέπεται η επίσκεψη σε κανέναν χωρίς την παρουσία του κτηματομεσίτη ή του υπαλλήλου του.
 • Οι συναντήσεις θα είναι προκαθορισμένες (ημερομηνία και ώρα).  Κατά το κλείσιμο της προσφοράς παρόλα αυτά και εφόσον υπάρχει νικητής και εφόσον προβεί σε πληρωμή των υπηρεσιών μας, πριν την υπογραφή της κράτησης ή πριν την υπογραφή του πωλητηρίου, ο ενδιαφερόμενος αγοραστής ως νικητής θα έχει την δυνατότητα να ζητήσει προς το γραφείο μας μία τελευταία επίσκεψη στο ακίνητο πάντοτε στην παρουσία του Γραφείου αντιπροσώπου του γραφείου μας.
 • Το κτηματομεσιτικό γραφείο, σε συνεννόηση με τον κύριο του ακινήτου, δυνατόν να επαναλάβει τη διαδικασία προβολής του ακινήτου για αποδοχή προσφοράς, για μία φορά ακόμα, κατά την διάρκεια ισχύος της αποκλειστικής ανάθεσης, (εντός δηλαδή των 4 μηνών), σε περίπτωση που το ακίνητο δεν πωληθεί εντέλει
 • Απαγορεύεται ρητώς σε κάθε ενδιαφερόμενο αγοραστή / συνδρομητή / αντιπρόσωπο / συγγενή αυτών, η απευθείας επικοινωνία με τον κύριο του ακινήτου χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του κτηματομεσιτικού μας γραφείου. Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο το πράξει, θα είναι υπόλογος σε πληρωμή της συμφωνηθείσας προμήθειας μεταξύ πωλητή και του κτηματομεσίτη, επιπλέον από τις κτηματομεσιτικές υπηρεσίες που καλείται να πληρώσει ο συνδρομητής, πλέον δικηγορικά έξοδα και/ή έξοδα που θα αποφασιστούν από το Δικαστήριο σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης, λόγω του δικαιώματος του γραφείου για προσφυγή στην δικαιοσύνη.   Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος είναι ο συνδρομητής για παράβαση των όρων.
 • Το κτηματομεσιτικό γραφείο δεν αποδέχεται εγγραφή ως συνδρομητής, ατόμου κάτω των 18 ετών.
 • Η άδεια που εξασφαλίζει ο συνδρομητής διά μέσου της εγγραφής του, δεν μεταβιβάζεται ούτε εκχωρείται.
 • Το κτηματομεσιτικό γραφείο δεν φέρει ευθύνη έναντι των συνδρομητών, σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο κύριος του ακινήτου επιθυμεί να σταματήσει η διαδικασία προβολής του ακινήτου του, ενώ υπήρξαν προσφορές και εντέλει ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να ακυρώσει την διαδικασία. Τέτοια ενέργεια, νοείται ότι θα είναι πέραν της βούλησης του κτηματομεσίτη, αλλά δυνατόν να αφορά περίπτωση σοβαρού περιστατικού.
 • Κάθε ακίνητο που προβάλλεται, προωθείται και πωλείται ‘ΩΣ ΕΧΕΙ’ και το πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά, νοείται ότι αποδέχεται ταυτόχρονα και την παρούσα κατάσταση του. Σχέδια / κατόψεις / φωτογραφίες τύπου 3D, δυνατόν να μην διασφαλίζουν την πραγματική εικόνα και την πραγματική κατάσταση του ακινήτου κατά την ημέρα προβολής του για πώληση, ενώ το κτηματομεσιτικό γραφείο παρέχει στον ενδιαφερόμενο αγοραστή την δυνατότητα επίσκεψης στο ακίνητο για καλύτερη γνώση της φυσικής – επί τόπου κατάστασης του ακινήτου.
 • Νοείται ότι το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης για ένα ακίνητο δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον τελικό τίτλο ιδιοκτησίας.
 • Το περιθώριο των 5 εργάσιμων ημερών μέχρι την κράτηση του ακινήτου, δίδεται η δυνατότητα και η ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο αγοραστή, να προβεί σε ιδίαν έρευνα στις αρμόδιες υπηρεσίες, (π.χ. Πολεοδομία, κοινοτική αρχή, κτηματολογικό γραφείο), ή/και να προβεί σε συμβουλή από αρχιτέκτονα κλπ.
 • Λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα και προσπάθειες προς εξουδετέρωση ή ελαχιστοποίηση τυχόν σφαλμάτων ή ανακριβειών, παρόλα αυτά, κάποια δύναται να εμφανιστούν. Σε τέτοια περίπτωση θα λαμβάνονται όλες οι προσπάθειες προς εξουδετέρωση τους μόλις περιέλθουν εις γνώση μας.
 • Σε κάθε περίπτωση, η πληρωμή των κτηματομεσιτικών μας υπηρεσιών, θα τύχει επιπρόσθετης χρέωσης με 19% ΦΠΑ και θα εκδοθεί νόμιμο τιμολόγιο και απόδειξη είσπραξης αμέσως με την παραλαβή του εμβάσματος.

5. Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία ζητώνται από τον συνδρομητή όταν καταχωρεί τα στοιχεία του και/ή τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου αγοραστή, αναφέρουμε ότι το γραφείο θεωρείται ο μόνος Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Η τήρηση αρχείου/ων και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους πελάτες μας και τους συναλλασσόμενους με αυτό, αποσκοπούν στην εκτέλεση των καθηκόντων, καθώς και όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας, υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμοι, όπως τροποποιήθηκαν, στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ενημέρωση των συνεργατών / πελατών, την άρτια παροχή και διεκπεραίωση των υπηρεσιών που τους προσφέρονται καθώς και στην αποτελεσματικότερη προστασία τόσο των συμφερόντων τους όσο και αυτών του γραφείου, μέσω της διενέργειας ελέγχου με σκοπό την ασφάλεια των συναλλαγών τους και την παρεμπόδιση, μεταξύ άλλων, και αδικημάτων απάτης.

Ο συνδρομητής ή / και ο ενδιαφερόμενος αγοραστής έχουν δικαίωμα να επικοινωνούν με το Γραφείο μας διά μέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εξουσιοδοτήσεις ή καταγραφή επισκεπτών στο ακίνητο στο: meshiti@meshiti.com

Σε περίπτωση που επιθυμεί ο συνδρομητής να επικοινωνήσει με το γραφείο μας για διευκρινήσεις, τηλεφωνικώς, στο + 357 97 66 33 77 με την αδειούχα κτηματομεσίτη

Κυρία Ρίτα Μεσιήτη είτε με την υπεύθυνη του τμήματος προώθησης

Κυρία Αμαλία Χριστοδουλίδου, στο +357 97 77 45 05, meshitisupport@cytanet.com.cy

Print Friendly, PDF & Email

Our Website is still Under Construction