Προστασία προσωπικών δεδομένων

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία ζητώνται από τον συνδρομητή όταν καταχωρεί τα στοιχεία του και/ή τα στοιχεία του προτιθέμενου αγοραστή, αναφέρουμε ότι το γραφείο θεωρείται ο μόνος Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Η τήρηση αρχείου/ων και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους πελάτες μας και τους συναλλασσομνους με αυτό, αποσκοπούν στην εκτέλεση των καθηκόντων / υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμοι, όπως τροποποιήθηκαν, στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ενημέρωση των συνεργατών / πελατών, την άρτια παροχή και διεκπεραίωση των υπηρεσιών που τους προσφέρονται καθώς και στην αποτελεσματικότερη προστασία τόσο των συμφερόντων τους όσο και αυτών του γραφείου, μέσω της διενέργειας ελέγχου με σκοπό την ασφάλεια των συναλλαγών τους και την παρεμπόδιση, μεταξύ άλλων, και αδικημάτων απάτης.

Regarding the personal data requested from the subscriber when he / she enters his / her details and / or the details of the intended buyer, we state that the firm is considered the only controller responsible for processing your personal data.  Record keeping and the processing of personal data concerning our customers, the persons engaging in transactions with them, as well as all the users of the website, aim at the execution of the duties / obligations imposed by the Processing of Personal Data (Protection of Individuals) Laws, as amended, at serving and informing partners / customers as well as possible, at the complete provision and performance of the services offered to them as well as effective protection of both their interests and those of the firm, by conducting checks in order to ensure the security of their transactions and to prevent, inter alia, fraud offences.

Print Friendly, PDF & Email

Our Website is still Under Construction